Księgi Handlowe

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych na podstawie informacji i dokumentów dostarczonych przez obsługiwany podmiot
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia
 • kalkulacja miesięcznych/kwartalnych zaliczek podatku dochodowego (w zależności od wybranej formy opodatkowania)
 • sporządzanie rocznych deklaracji CIT
 • sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego
 • JPK VAT
 • opracowanie polityki rachunkowości;
 • opracowanie i modyfikacja zakładowego planu kont
 • przygotowywanie raportów finansowych zgodnie z wytycznymi obsługiwanego podmiotu


Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów

 • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów na podstawie informacji i dokumentów dostarczonych przez obsługiwany podmiot
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia
 • kalkulacja miesięcznych/kwartalnych zaliczek podatku dochodowego (w zależności od wybranej formy opodatkowania)
 • sporządzanie rocznych deklaracji PIT
 • JPK VAT  


Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

 • prowadzenie ewidencji przychodów na podstawie informacji i dokumentów dostarczonych przez obsługiwany podmiot
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia
 • kalkulacja miesięcznych/kwartalnych zaliczek podatku dochodowego (w zależności od wybranej formy opodatkowania)
 • sporządzanie rocznych deklaracji PIT
 • JPK VAT


Kadry i płace

 • obejmują zarówno administrację płacową jak i obsługę dokumentacji kadrowej, m.in.
 • sporządzanie oraz rozliczanie umów o pracę
 • sporządzanie świadectw pracy, zaświadczeń o okresie zatrudnienia i wynagrodzeniu pracowników i innych dokumentów - związanych z zatrudnieniem
 • zakładanie i prowadzenie akt osobowych
 • przygotowywanie rocznych rozliczeń podatkowych PIT-11,  a także roczne: PIT-4R i PIT-8AR
 • obsługa umów zleceń, umów o dzieło
 • rejestrację przedsiębiorstwa i jego pracowników w Urzędzie Skarbowym i ZUS
 • sporządzanie i składanie deklaracji podatkowych oraz ubezpieczeniowych